Tietosuojaseloste


TAMPEREEN ALUETAKSI OY:N TIETOSUOJASELOSTE/TIETOSUOJAILMOITUS KOSKIEN ASIAKKAITA JA SIDOSRYHMIÄ

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Tampereen Aluetaksi Oy (y-tunnus 0829622-1) (’’Tampereen Aluetaksi’’).
Sammon Valtatie 7
33530 Tampere, Suomi
010 4765 600
info@taksitampere.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
tietosuoja@taksitampere.fi
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle toimitetaan rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt.

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava
tietosuoja@taksitampere.fi

4. Rekisterin nimi

Tampereen Aluetaksin Taksi Tampere –sovelluksen ja Taksi Tampere Pro –sovelluksen sekä sovelluksia koskevan palvelun asiakkaiden ja sidosryhmien rekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen Aluetaksi käyttää keräämiään tietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Palveluiden ja ominaisuuksien tarjoaminen

Tietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, muokkaukseen ja ylläpitoon. Tähän sisältyy tietojen käyttö seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kuljetusten, toimitusten ja muiden palveluiden mahdollistaminen
 • Palveluihin liittyvien maksujen käsittely
 • Palveluiden tarjoamisen kannalta tarpeellisten sisäisten toimenpiteiden suorittaminen, kuten sovelluksen ja palvelun toiminnan analysointi
 • Asiakastuki

Tampereen Aluetaksi käyttää asiakaskohtaisia historiatietoja mahdollisten ongelmatilanteiden ja reklamaatioiden selvitykseen asiakkaan pyynnöstä.

Tutkimus ja kehitys

Tampereen Aluetaksi käyttää tietoja testaukseen, tutkimukseen, analyyseihin ja tuotekehitykseen. Tietojen avulla on mahdollista kehittää uusia ominaisuuksia ja tuotteita.

Viestintä Palvelua käyttävien osapuolten välillä

Tampereen Aluetaksi käyttää tietoja viestinnän mahdollistamiseen palvelua käyttävien osapuolten välillä.

Viestintä Tampereen Aluetaksilta

Tampereen Aluetaksi voi käyttää tietoja viestiäkseen palveluista, kampanjoista, tutkimuksista, kyselyistä, uutisista, päivityksistä ja tapahtumista.

Oikeudenkäynnit ja vaatimukset

Tampereen Aluetaksi voi käyttää tietoja tutkiakseen vaatimuksia ja kiistoja liittyen asiakkaiden palveluiden käyttöön, vastatakseen tällaisiin vaatimuksiin ja kiistoihin tai myös muihin vastaaviin tarkoituksiin, mikäli tämä on sovellettavan lainsäädännön mukaan sallittua.

Alihankkijat

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Automaattinen päätöksenteko

Tampereen Aluetaksi voi hyödyntää automaattista päätöksentekoa kohdennettuihin tarjouksiin ja markkinointiin, sovelluksen käytön rajoittamiseen, käytön optimointiin sekä näitä vastaaviin käyttötarkoituksiin.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tampereen Aluetaksi käsittelee henkilötietoja seuraavien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (’’tietosuoja-asetus”) mukaisten oikeusperusteiden nojalla.

 1. a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (tietosuoja-asetus 6 art. 1.a);
 2. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (tietosuoja-asetus 6 art. 1.b);
 3. c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetus 6 art. 1.c).
 4. d) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (tietosuoja-asetus 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

7. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötietoryhmät:

 • Henkilöasiakkaat
 • Yritysasiakkaat
 • Kuljettajat
 • Liikenteenharjoittajat

8. Rekisteri sisältää kunkin henkilötietoryhmän osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot

Henkilöasiakkaan osalta

Perustiedot

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero

Lisätiedot

 • kieliasetukset
 • laitetunniste
 • suosikkiosoitteet
 • markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • sijaintitieto (mikäli olet antanut luvan sijaintitietosi käsittelyyn)

Maksutapahtumiin liittyvät tiedot

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • maksutiedot
 • palvelun käytöstä syntyvä tieto, kuten tiedot tehdyistä tilauksista

Analytiikkatiedot

 • laite ja laitenumero
 • käyttöjärjestelmä

Palvelun käytöstä syntyvät käyttötiedot

 • aika, jonka olet käyttänyt palveluissa
 • tilaukset sekä muu tieto palvelun kautta tehdyistä tilauksista
 • palvelun arvosteluun liittyvät tiedot
 • muuta mahdollista tietoa palvelun käytöstä

Yritysasiakkaan osalta

Yrityksen perustiedot

 • nimi
 • y-tunnus
 • laskutusosoite
 • yhteyshenkilön etunimi
 • yhteyshenkilön sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero
 • yrityksen työntekijöitä koskevat asiakastiedot yllä olevien henkilöasiakastietojen mukaisesti

Analytiikkatiedot

 • laite ja laitenumero
 • käyttöjärjestelmä
 • käytetty selain ja selainversio

Palvelun käytöstä syntyvät käyttötiedot

 • aika, jonka olet käyttänyt palveluissa
 • tilaukset sekä muu tieto palvelun kautta tehdyistä tilauksista
 • palvelun arvosteluun liittyvät tiedot
 • muuta mahdollista tietoa palvelun käytöstä

Lisäksi yritysasiakkaan tilaaman taksin osalta voidaan käsitellä matkustajan sukunimeä tai mahdollista määränpään osoitetta, mikäli matkustaja nämä tiedot itse antaa.

Kuljettajan osalta

Perustiedot

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero
 • ajoneuvon sijainti
 • ajoneuvon numero

Liikenteenharjoittajan osalta

Perustiedot

 • nimi
 • y-tunnus
 • laskutusosoite
 • yhteyshenkilön etunimi
 • yhteyshenkilön sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero

9. Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterinpitäjän toiminnassa syntyvät henkilötiedot

Henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat syöttävät itse omat tietonsa. Näitä tietoja ei täydennetä muista tietolähteistä.

Kuljettajien ja liikenteenharjoittajien tiedot haetaan Tampereen Aluetaksin välitysjärjestelmästä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista henkilötietoryhmittäin suhteessa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

Asiakkuuden perustietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan ja asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

Kuljettajien ja liikenteenharjoittajien tietoja säilytetään niin kauan, kuin näillä on voimassa oleva palvelus- tai muu suhde Tampereen Aluetaksiin ja tämän jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

Kirjanpitoa koskevaa aineistoa säilytetään kuusi (6) tai kymmenen (10) vuotta sekä kuluva vuosi kirjanpitolain mukaisesti.

Maksu- ja kuittitietoja säilytetään viisi vuotta maksutapahtuman kalenterivuoden päättymisestä mahdollisten reklamaatioiden selvittämiseksi.

Tilaukseen liittyviä tietoja säilytetään korkeintaan kaksi vuotta mahdollisten reklamaatioiden selvittämiseksi sekä toiminnan kehittämistä ja analysointia varten.

11. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Sijaintitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista varten. Rekisterin henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa vain viranomaistahoille, joilla on lakiperusteinen syy vaatia tietoja.

12. Henkilötietojen siirto ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään tietokannassa, jossa tiedot ovat salattuna. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelimet ovat suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Palvelimet sijaitsevat Irlannissa ja palvelinten ylläpidosta vastaa Amazon Web Services Inc.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

1) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:

 1. käsittelyn tarkoitukset;
 2. kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
 3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
 4. mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
 5. rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 7. jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja
 8. automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle (tietosuoja-asetus 15 art.).

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

1) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (tietosuoja-asetus 7 art.).

2) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (tietosuoja-asetus 16 art.).

3) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten;
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetus 17 art.).

4) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 4. rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (tietosuoja-asetus 18 art.).

5) Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (tietosuoja-asetus 20 art.).

6) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (tietosuoja-asetus 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

15. Muuta

Rekisteröity voi kieltää häntä koskevien tietojen käyttämisen suoramainontaa ja –markkinointia etämyyntiä, mielipide- ja markkinatutkimusta varten.